Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (učiněním zápisu v listu převzetí zásilky), tak prodávajícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

3. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Dostál Josef
Držkov 240
468 24

respektive na e-mailové adrese: info@dona-glass.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonický kontakt (je-li k dispozici), číslo objednávky – vystavené faktury, datum vystavení faktury, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla

4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace.

5. Podmínkou kladného vyřízení reklamace je předložení platné originál faktury či jiného ji nahrazujícího dokladu o prodeji spolu s reklamovaným zbožím. Daňový doklad – paragon nebo fakturu posíláme v zásilce spolu se zbožím.

6. Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu. V případě nedodržení těchto podmínek zaniká nárok na náhradu.

7. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (§619-627) a zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v rámci platného znění zákonů domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Realizace těchto ustanovení je upřesněna v souladu s těmito zákony v bodě 10 tohoto reklamačního řádu.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastnosti a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od data prodeje.

9. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady zboží a nevztahuje se na jeho životnost ani provozní opotřebení.

10. Vada zboží bude odstraněna opravou výrobku, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou výrobku za výrobek stejného druhu. Výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka. Při neodstranitelné vadě, či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady, na které se nevztahuje záruka, nejsou pokládány za opakující se vady), která brání v řádném užívání věci, má zákazník v souladu se zákonnými normami právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem, dílem novějšího výrobního provedení či dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy zákazník po skončení opravy zboží převzal, nebo do doby, kdy byl povinen zboží převzít. Zákazník je povinen převzít zboží do 14 dnů od sdělení informace o ukončení opravy, po tomto datu je možné též účtovat skladné za uložený výrobek. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží.